Visie op kindvriendelijk Genk

Visie

Als smeltkroes van diverse culturen wil GENK een stad zijn waar alle kinderen én jongeren zichzelf kunnen zijn. Waar ieder van hen zich goed voelt en kan opgroeien in de geborgenheid van een warm gezin en een veilige omgeving.

De stad draagt de kinderrechten uit en borgt deze doorheen het volledige beleid.

GENK is een aangename en belevingsvolle stad die zowel fysiek als mentaal, ruimte biedt om ieders talenten te ontdekken en verder te ontplooien.

Kinderen en jongeren zijn mede-eigenaar van GENK. Zij zijn ervaringsdeskundige en kennen als geen ander hun eigen noden en behoeften. Kinderen en jongeren worden geprikkeld en uitgedaagd om de stad mee vorm te geven, zich zo met Genk te identificeren en de stad met al zijn eigenheden verder uit te dragen.

Visietekst

In het kader van het traject, Kindvriendelijke Stad, heeft stad Genk een visie uitgewerkt met gedragenheid van het stadsbestuur. De visie vertrekt vanuit een horizontale benadering waarbij gestreefd wordt naar een breed draagvlak voor de kinderrechten.

GENK is een stad met een specifieke demografische samenstelling die geplaatst dient te worden in een historisch perspectief. De diversiteit die hieruit is voortgevloeid, is bepalend voor heel wat beslissingen die genomen worden. Stad Genk erkent de diversiteit en gelooft in de kracht hiervan maar beseft ook dat een specifieke, lokale aanpak noodzakelijk is.

In het kader van een kind- en jeugdvriendelijke stad vormen gelijke kansen voor elk individu de basis. De stad omarmt alle kinderen en jongeren. Ongeacht leeftijd, geslacht, geaardheid, etniciteit, geloof en fysieke- en mentale paraatheid.

GENK streeft er dan ook naar om achterstellingsmechanismen tegen te gaan door een beleid uit te werken dat rekening houdt met de noden van al zijn inwoners.

In GENK moeten kinderen en jongeren zich goed voelen en een ongedwongenheid ervaren die passend is voor hun leeftijd. Elk kind heeft het recht om op te groeien in een warm nest. Ouders vinden informatie en kunnen rekenen op gepaste gezinsondersteuning. Ze ervaren Genk als een stad die het belang van opvoeding en een goede ontwikkeling essentieel vindt in het latere welbevinden van onze jonge Genkenaren.

Naast het gezin is ook het onderwijs een cruciale schakel in de ontwikkeling van een kind. GENK wil een klimaat creëren dat erop gericht is om ieder van hen in de juiste omstandigheden te laten leren en te laten ontwikkelen.

Het belang van ontwikkelingskansen onderstreept Stad Genk door zijn integrale benadering bij de stimulering van taal- en talentontwikkeling. Hierbij wordt uitgegaan dat het netwerk rond het kind of de jongere van betekenis is als een brede leer- en leefomgeving. 

Kinderen en jongeren kunnen maar zichzelf zijn als ze zich ook goed in hun vel voelen. Stad GENK wil voor hen die het moeilijk hebben een gepast vangnet aanbieden.

GENK wil ook een stad zijn waar kinderen kunnen opgroeien in een omgeving waar het aangenaam is om te leven en waar met respect voor elkaar en zijn omgeving wordt samengeleefd.

Kinderen en jongeren moeten kunnen genieten van een toegankelijk vrijetijdsaanbod. Jeugd-, sport-, cultuur- en andere verenigingen worden gestimuleerd in de uitbouw van een kwalitatieve werking met een laagdrempelige instap.

Ook ruimtelijk moet er rekening gehouden worden met de noden en behoeften van kinderen en jongeren. Veilige, en waar mogelijk groene verbindingen worden gekoppeld aan de uitbouw van een speelweefsel. Hierbij beoogt de stad een divers aanbod en een goede spreiding van speelruimten met aandacht voor ontmoeting (ter bevordering van de sociale cohesie).

Hiernaast bevordert de stad ook het belevingsaanbod met specifieke aandacht voor de avond- en nachtbeleving. Tieners en jongeren moeten elkaar kunnen ontmoeten en hoeven hiervoor niet uit te wijken naar andere steden. GENK wil dit aanbod structureel uitbouwen en zo de aantrekkelijkheid verhogen bij jongeren van de stad, maar ook daarbuiten.

In een kind- en jeugdvriendelijke stad zijn kinderen en jongeren mede-eigenaar van GENK. Zij zijn ervaringsdeskundige en kennen als geen ander hun eigen noden en behoeften. Ze worden geprikkeld en uitgedaagd om de stad mee vorm te geven. Als stad hebben we de ambitie om kinderen en jongeren zoveel mogelijk te laten participeren in zowel de voorbereiding, de uitvoering als de evaluatie van het beleid.

We zijn ervan overtuigd dat een goed beleid een gedragen beleid is. Hierdoor gaan kinderen en jongeren zich verbonden voelen met de stad, er graag verblijven én later ook willen blijven. Ze gaan zich identificeren met GENK en de stad met al zijn eigenheden verder uitdragen.